یادمان باشد که:

یادمان باشد که : آنها که دوستشان می دارم می توانند دوستم نداشته باشند

یادمان باشد که : حرف های کهنه از دل کهنه بر می آیند ، یادمان باشد که  که دلی نو بخریم

یادمان باشد که : فرار راه به دخمه ای می برد برای پنهان شدن نه آزادی

یادمان باشد که : باور هایم شاید دروغ باشند

یادمان باشد که : لبخندم را توى آیینه جا نگذارم

یادمان باشد که : آرزوهای انجام نیافته دست زندگی را گرفته اند و او را راه می برند

یادمان باشد که : لزومی ندارد همانقدر که تو برای من عزیزی ، من هم  برایت عزیز باشم

یادمان باشد که : محبتی که به دیگری می کنم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن مهر خودم نباشد

یادمان باشد که : برای دیدن باید نگاه کرد ، نه نگاه

یادمان باشد که : اندک است تنهایی من در مقایسه با تنهایی خورشید

یادمان باشد که : دلخوشی ها هیچکدام ماندگار نیستند

یادمان باشد که : تا وقتی اوضاع بدتر نشده ! یعنی همه چیز رو به راه است

یادمان باشد که : هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها

یادمان باشد که : آرامش جایی فراتر از ما نیست

یادمان باشد که : من تنها نیستم ما یک جمعیتیم که تنهائیم

یادمان باشد که : برای پاسخ دادن به احمق ، باید احمق بود

یادمان باشد که : در خسته ترین ثانیه های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست

یادمان باشد که : لازم است گاهی با خودم رو راست تر از این باشم که هستم

یادمان باشد که : سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشته اند ، هرکسی سهم خودش را می آفریند

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود، به دست آوردن هم  دیگر آرزو نیست

یادمان باشد که : پیش ترها چیز هایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند

یادمان باشد که : آنچه امروز برایم مهم است ، فردا نخواهد بود

یادمان باشد که : نیازمند کمک اند آنها که منتظر کمکشان نشسته ایم

یادمان باشد که : من « از این به بعد » هستم ، نه « تا به حال »

یادمان باشد که : هرگر به تمامی نا امید نمی شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی

یادمان باشد که : غیر قابل تحمل وجود ندارد

یادمان باشد که : گاهی مجبور است برای راحت کردن خیال دیگران خودش را خوشحال نشان بدهد

یادمان باشد که : خوبی آنچه که ندارم اینست که نگران از دست دادن اش نخواهم بود

یادمان باشد که : با یک نگاه هم ممکن است بشکنند دل های نازک

یادمان باشد که : بجز خاطره ای هیچ نمی ماند

یادمان باشد که : وظیفه ی من اینست: «حمل باری که خودم هستم» تا آخر راه

یادمان باشد که : منتظر ِ تنها یک جرقه است ، انبار مهمات

یادمان باشد که : کار رهگذر عبور است ، گاهی بر می گردد ، گاهی نه

یادمان باشد که : در هر یقینی می توان شک کرد و این تکاپوی خرد است

یادمان باشد که :همیشه چند قدم آخر است که سخت ترین قسمت راه است

یادمان باشد که : امید ، خوشبختانه از دست دادنی نیست

یادمان باشد که : به جستجوى راه باشم ، نه همراه

یادمان باشد که : هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها

یادمان باشد که . . . یادمان باشد . . .

 

/ 0 نظر / 26 بازدید