چو رستم دگر
باره resetنمود
همی کرد
هنگ و همان شد که بود

تهمتن کلافه شد و داد زد
ز بخت بد خویش فریاد
زد

چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد
که لیسانس رایانه بود

بدو گفت رستم همه مشکلش
وز ان
disk
و برنامه خوشگلش

چو رستم بدو
داد قیچی و ریش
یکی
دیسک bootable آورد
پیش

یکی
toolkitاندر آن diskبود
بر آورد آن را و اجرا
نمود

همی گشت
toolkit
هارد اندرش
چو کودک که گردد پی
مادرش

به ناگه یکی رمز
virus
یافت
پی حذف امضای ایشان
شتافت

چو
virus
را نیک بشناختش
مر
از
boot
sector
بر انداختش

یکی ضربه زد بر
سرش
toolkit

که هر بایت ان گشت
هشتاد
bit


به خاک اندر
افکند
virus
را
تهمتن به رایانه زد بوس
را

چنین گفت تهمینه با شوهرش
که این بار بگذشت از پل خرش

دگر باره
اما خریت مکن
ز رایانه اصلا تو صحبت مکن

قسم خورد رستم به
پروردگار
نگیرد دگر
disk از
اسفندیار
/ 0 نظر / 18 بازدید